Om prosjektet

Målsetningen med prosjektet Gender Loops er å bidra til at kjønn og likestillingsspørsmål blir en mer integrert del av førskolelærerutdanningen, samt barnehagenes tilbud. En grunntanke bak prosjektet er at en økt kompetanse hos studentenes kan bidra til en forbedret likestillingssituasjon i barnehagene.

Prosjektet arbeider ut fra samme likestillingsstrategi som er vedtatt for det norske utdanningssystemet og staten forøvrig, "The gender mainstreaming strategi." Kjønn og likestilling skal ikke behandles som en separat problemstilling eller et separat tema, men integreres på alle områder og nivåer.

Fra 1. oktober 2006 til 30. september 2008 arbeider partnere fra Tyskland, Litauen, Norge, Spania og Tyrkia med å utvikle et læreplandokument for integrering av kjønn og likestilling i førskolelærerutdanningene, Læreplan om sosialt kjønn. Grunnet nasjonale forskjeller fokuserer enkelte av partnerne på opplæring på lavere nivå og ikke på førskolelærerutdanningene.

Læreplan om sosialt kjønn sammenstiller hvilke rammebetingelser (lovverk og andre retningslinjer) som ligger til grunn for arbeidet med kjønn og likestilling i opplæringen av barnehagepersonell i hvert enkelt partnerland. Hvordan forstås behovet for å integrere en kjønns- og likestillingstankegang i de ulike landene? Hvilke erfaringer og resultater har de ulike landene i arbeidet med kjønn og likestilling i opplæringen av barnehagepersonell så langt? Dette er to viktige spørsmål som Læreplan om sosialt kjønn tar opp.

Ulike tiltak for å integrere kjønns- og likestillingsspørsmål tas opp i Læreplan om sosialt kjønn: samarbeidsmodeller mellom førskolelærerutdanninger og barnehager, strategier for å øke andelen menn i sektoren, analyseverktøy, leker og undervisningsopplegg.

Læreplan om sosialt kjønn vil foreligge som CD på alle partnerlandenes språk og på engelsk.

Verktøykasse for hvordan jobbe praktisk med kjønns- og likestillingsspørsmål i barnehagene blir sammenstilt av partnerne i prosjektet. Verktøykassen vil være en rapport som består av anbefalte arbeidsmåter, metoder og leker som synliggjør betydningen av sosialt kjønn i dagliglivet, samt metoder for å synliggjøre og reflektere over egne kjønnede være- og tenkemåter. Verktøykasse-rapporten vil også foreslå analyseverktøy for likestilling og strategier for å øke andelen menn i barnehagene.

Verktøykasse-rapporten vil utformes med tanke på bruk i barnehagene lokalt.

Prosjektets arbeidsfaser:

I den første arbeidsfasen legges rammene for arbeidet med Læreplan om sosialt kjønn. Relevant litteratur blir analysert. Kvantitative og/eller kvalitative intervjuer i utdanninger av barnehagepersonell foretas. Målsetningen med undersøkelsene er å gi svar på noen viktige spørsmål: I hvilken grad er kjønn og likestilling integrert i førskolelærerutdanningene? Hva er det førskolelærerutdanningene trenger for å bli bedre på dette området? I hvilken grad er de retningsgivende debattene om kjønn og likestilling i førskolelærerutdanningene kunnskapsbaserte?

I den andre arbeidsfasen videreutvikles verktøy for å jobbe med sosialt kjønn og likestilling i barnehagene. Verktøyene, som blant annet inkluderer arbeidsmetoder, leker og mer overordnede strategier, vil utvikles i samarbeid med førskolelærere og være aktivt prøvd ut i barnehager. Høgskolene vil ha en rolle i denne utprøvingen. Verktøyene skal fremme ansattes evner og muligheter til å reflektere over egen kjønnet praksis.

Den tredje arbeidsfasen er en skrivefase, der prosjektpartnerne skriver inn de ulike arbeidsmetodene, lekene og strategiene i prosjektets Verktøykasse-rapport. Prosjektpartnerne pensler i denne fasen i tillegg ut kapitlene i Læreplan om sosialt kjønn. Læreplan om sosialt kjønn vil bli evaluert, og modifisert om nødvendig, i tilbakemeldingsseminarer med førskolelærere og deres lærere.

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.